Διαβούλευση - Γενική Συνέλευση για τροποποίηση καταστατικού του Αναγνωστηρίου Αγιάσου

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για τροποποίηση καταστατικού

Βιωσιμότητα του Ιδρύματος

Γενική Συνέλευση

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγνωστηρίου, πιεζόμενο από τη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται το σωματείο με αποτέλεσμα να αδυνατεί να καλύψει τις στοιχειώδεις λειτουργικές δαπάνες, αναζητεί τρόπους εξασφάλισης της βιωσιμότητας του.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του έχει συζητήσει με εξειδικευμένους επιστήμονες τη δυνατότητα αξιοποίησης των ρυθμίσεων της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας [εφαρμογή Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α)].

Η ενλόγω προσπάθεια έχει ως βασική προϋπόθεση την τροποποίηση του υφιστάμενου καταστατικού. Θέτουμε σε διαβούλευση σχέιο των αναγκαίων τροποποιήσεων του καταστατικού και παρακαλούμε να έχουμε τις απόψεις – παρατηρήσεις των μελών και φίλων του Αναγνωστηρίουτο αργότερο μέχρι 20 Αυγούστου 2023.

Με την ένταξη του Αναγνωστηρίου στο σχετικό μητρώο των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, αφενός μεν θα ενταχθούμε στο δυναμικό οικοσύστημα των φορέων που υπάρχουν στη Λέσβο και στο Β. Αιγαίο, θα έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το κοινωνικό προφίλ του φορέα μας, ενώ ταυτόχρονα, θα έχουμε τις ωφέλειες που απορρέουν από το νόμο και αφορούν τους φορείς ΚΑΛΟ. Αυτές οι ωφέλειες έχουν να κάνουν, τόσο με την ύπαρξη ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων ειδικά για αυτούς τους φορείς, όσο και με προνομιακές σχέσεις των φορέων ΚΑΛΟ με το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σε κάθε περίπτωση εξυπακούεται ότι μπορεί να υποβληθούν προτάσεις και για άλλες καταστατικές τροποποιήσεις καθώς επίσης προτάσεις για την εξεύρεση πόρων που στόχο θα έχουν την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Αναγνωστηρίου. Για διευκόλυνση σας, επισυνάπτουμε αρχείο με τις καταστατικές διατάξεις που προτείνεται να τροποποιηθούν.

Οι παρατηρήσεις να υποβληθούν στο email:  info@anagnostirioagiasou.gr και   να δοθούν εγγράφως στο Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή την Γραμματέα του σωματείου.

Πέραν τούτου, επειδή εκτιμούμε πως το Αναγνωστήριο περνάει την κρισιμότερη περίοδο της υπερεκατόχρονης ιστορίας του, καλούμε τα μέλη και τους φίλους του να παραστούν στη Γεν. Συνέλευση που θα πραγματοποιήσουμε την Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης και ώρα 10:30.

Η φυσική σας παρουσία και οι προτάσεις σας θα μας δώσουν τη δύναμη να κρατήσουμε το Αναγνωστήριο ζωντανό.

 

Για τοΔ.Σ.

   -Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

-Η-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΑΚΡΕΛΛΗ

 

*********************

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΌ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4430/2016

 

Άρθρο 1

Προσθήκη:

Εντάσσεται στους Φορείς «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» όπως ορίζεται στο Ν.4430/2016 ως το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ

Προσθήκη:

Η προώθηση των αρχών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Η επίτευξη των σκοπών που διέπουν τους φορείς κοινωνικής και  Αλληλέγγυας Οικονομίας κατά την έννοια του Ν.4430/2016 και τυχόν τροποποίησης της εκάστοτε νομοθεσίας που διέπει την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. 

 

Άρθρο 3

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Προσθήκη:

Για την επίτευξη των σκοπών της εφαρμόζονται οι αρχές του δημοκρατικού συστήματος λήψης αποφάσεων, η επανεπένδυση μέρος των κερδών σε δραστηριότητες που προάγουν τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, στην αρχή της «ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία, στην αρχή της αυτονομίας στη διοίκηση, στη διαχείριση και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων και στην αρχή της ισότιμης και οριζόντιας δικτύωσης μέσω της δημιουργίας δικτύων και συστάδων με σκοπό την ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων της και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας.

Το σωματείο αποβλέπει στην ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς ΚΑΛΟ.

Το ενδεχόμενο πλεόνασμα από τη δραστηριότητα του θα χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

 

Επίσης προσθήκη στο τέλος:

Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς και μισθώσεις έργου ή εργασίας με επιστήμονες και άλλους ειδικούς που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των σκοπών της καθώς επίσης και με λοιπούς φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

 

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία μπορεί να συνάπτει έναντι αμοιβής συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου καθώς και συμβάσεις έργου με επιστήμονες, τεχνίτες, τεχνικούς, είτε φυσικά πρόσωπα, είτε εταιρείες, για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

Για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δύναται να:

Προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου
Συνάπτει με τρίτα πρόσωπα συμβάσεις έργου
Αναθέτει υπεργολαβικά την εκπόνηση τμημάτων των εργασιών της
Δημιουργεί μόνιμες ή κατά περίπτωση ομάδες εργασίας με ή χωρίς αμοιβή και επιτροπές από μέλη ή μη μέλη της για την εξέταση και προώθηση των σκοπών της.
Εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά.
Οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα.

Οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας, ακόμα και μέλος του Δ.Σ.,  μπορεί να είναι εργαζόμενος σε αυτή, να αμείβεται για την παρεχόμενη εργασία ή υπηρεσία και να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Τα μέλη μπορούν να απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία. Σε περίπτωση που εργαζόμενος είναι μέλος της εταιρείας ή ακόμα και μέλος του Δ.Σ., η σύμβαση εργασίας να μην επηρεάζει την affectio societatis (πρόθεση εταιρικής συνεργασίας) της εταιρείας, ήτοι οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του εταίρου – μέλους να μην ταυτίζονται με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει τούτος με την ιδιόρρυθμη σύμβαση εταιρείας που αποτελεί η παρούσα.

 

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ

Α΄ Δικαιώματα

…. Τα τακτικά μέλη Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, που σημαίνει ότι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της εταιρείας, στην οποία κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας ψήφου, υποβάλλουν προτάσεις, ψηφίζουν και συμμετέχουν στα όργανα της Διοίκησης.

 

Απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση, εκποίηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της εταιρικής συμμετοχής, καθώς αυτή είναι αυστηρά προσωποπαγές, αδιαίρετο, ακληρονόμητο και αμεταβίβαστο δικαίωμα. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται επίσης η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος ή βάρους και γενικά οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου επί της εταιρικής συμμετοχής

 

…  Μέλη - εθελοντές.

Μέλη - εθελοντές για την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας, μπορούν να γίνουν τα άτομα που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, αρκεί να αποδεχθούν τους σκοπούς, τους στόχους, τις αρχές και το καταστατικό της εταιρείας, μετά υποβολής σχετικής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και με σύμφωνη γνώμη, κατά απόλυτη πλειοψηφία, αυτού. Οι εθελοντές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε για τη λήψη αποφάσεων. Δεν έχουν πρόσβαση στα τηρούμενα βιβλία της εταιρείας. Δεν υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιας εισφοράς και δεν αμείβονται.